bayrhistory

Д.Баярсайханы хувийн блог

“МОНГОЛЫН ТҮҮХИЙН СУРВАЛЖ СУДЛАЛ” семинарын хичээлийн хөтөлбөр

2012-08-29 13:51

Семинар №1 
Барилга байгууламж, хөшөө дурсгал, гэрэл зураг, үйл явдлыг нүдээр үзэгчийн яриа түүхэн эх сурвалж болох нь

Семинар №2
П.Карпини “Монголын түүх”, Гилиом де Рубрук “Дорно этгээдэд зорчсон тэмдэглэл”, Марко Поло “Орчлонгийн элдэв сонин”
А. Асуулт
1. П.Карпини “Монголын түүх” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
2. П.Карпини “Монголын түүх” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
3. П.Карпини “Монголын түүх” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
4. Гильом Де Рубрук “Дорно этгээдэд зорчсон минь“ зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
5. Гильом Де Рубрук “Дорно этгээдэд зорчсон минь“ зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
6. Гильом Де Рубрук “Дорно этгээдэд зорчсон минь“ зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
7. Марко Поло “Орчлонгийн элдэв сонин” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
8. Марко Поло “Орчлонгийн элдэв сонин” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
9. Марко Поло “Орчлонгийн элдэв сонин” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
Б. Ашиглах материал
1. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 дэд боть
2. “БНМАУ-ын түүх” УБ., 1968 дэд боть
3. П.Карпини “Монголын түүх” УБ., 1988. Орос хэлнээс орчуулсан Ц.Шагдарсүрэн.
4. Гильом Де Рубрук “Дорно этгээдэд зорчсон минь“ УБ., 1988 Орос хэлнээс орчуулсан Ц.Шагдарсүрэн.
5. Гийом де Рубрук. “Монголын эзэнт гүрэнд зорчсон нь” Франц хэлнээс орчуулсан Т.Төмөрхүлэг. УБ., 2000
6. Марко Поло “Орчлонгийн элдэв сонин” УБ., 1987 орчуулсан А.Очир, Б.Дорж, С.Идшинноров

Семинар №3
Монголын нууц товчоо түүхийн сурвалж болох нь
А. Асуулт
1. Монголын нууц товчооны зохиогч хийгээд бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн
2. Зохиогдсон огноо, эх зохиолын тухай
3. Монголын нууц товчооны бүтэц, агуулга
4. Монголын нууц товчооны сүүлийн 13 зүйл нь Өгөдэйн хаанчлалын үед зориулагдсан бөгөөд түүний үг хэллэг өмнөхөөсөө эрс ялгаатай уран сайхны дүр дүрслэл байхгүй болох нь.
5. МНТ-нд X-XIII зууны дунд үе хүртлэх Монголын түүхийн мэдээ агуулагдсан нь
6. Монголын нууц товчоо түүхийн сурвалжийн сурвалж болох нь
Б. Ашиглах материал
1. “Монголын нууц товчоо” эхүүд
2. Ш.Бира “БНМАУ-ын түүх, соёл, түүх бичлэгийн асуудалд” УБ 1977 он
3. “БНМАУ-ын түүх” I боть
4. Гонгор.Д “Халх Товчоон” I боть УБ 1970
5. Баярсайхан.Д “Арван долдугаар зууны монголын түүх бичлэг” УБ., 2006
6. Озова.Ш “Монголын нууц товчооны ертөнц” УБ., 2002
7. Бира.Ш “Монголын түүх, соёл, түүх бичлэгийн судалгаа” УБ., 1994 II боть,
8. Бира.Ш “Монголын түүх, соёл, түүх бичлэгийн судалгаа” УБ., 2001 III боть
9. Бира.Ш “Монгольская историография” /XIII-XVII век/ Москва., 1978
10. Булаг “Монголын нууц товчооны үндэсний хэлбэр” Хөх хот., 1983
11. Гаадамба.Ш “Нууц товчооны нууцаас” УБ., 1976
12. Гаадамба.Ш “Монголын нууц товчоо судлалын зарим асуудал” УБ., 1990
13. Лиү-Жин-Суве “Арван гураваас арван долдугаар зууны Монголын түүх бичлэг” Хөх хот., 1979 /Монгол бичигээр/
14. “Монголын нууц товчооны 750 жилийн ойд зориулсан олон улсын бага хурал” УБ., 1995 эмэхтгэл
15. Поуха.П “Монголын нууц товчоо бол түүх ба уран зохиолын дурсгалт бичиг мөн” УБ., 1957
16. Пэрлээ.Х “Монголын хувьсгалын өмнөх түүх бичлэгийн асуудалд” УБ., 1958
17. Баярсайхан.Д “Монголын нууц товчооны түүх бичлэгийн асуудалд” УБ., 2004 Шинэ толь сэтгүүл 2004 ¹ 48
18. Баярсайхан.Д “Монголчуудын түүх бичлэгийн уламжлалт хэлбэрийн тухай” УБ., 2005 “Боловсрол” дээд сургууль ЭШБ ¹ 1
19. Бира.Ш “Монголын хуучны түүх бичлэгийн зарим асуудал” ШУАМ, 1966 ¹ 1
20. “Монголын түүхийн шинжлэх ухаан” УБ., 2007. -//”Монгол улсын шинжлэх ухаан” 26-р боть.

Семинар №4
Рашид-Ад-Дин “Судрын чуулган”,  Жувейн “Ертөнцийг байлдан дагуулагчийн түүх” сурвалжийн тухай
А. Асуулт
1. Рашид-Ад-Дин “Судрын чуулган” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
2. Рашид-Ад-Дин “Судрын чуулган” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
3. Рашид-Ад-Дин “Судрын чуулган” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
4. “Судрын чуулган” дахь Монгол, Түрэг аймгуудын угсаа гарвалын тухай мэдээ, домог, түүхэн хүмүүсийн тухай мэдээ, он дарааллын бичгүүд түүхийн үнэт сурвалж болох нь
5. Жувейн “Ертөнцийг байлдан дагуулагчийн түүх” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
6. Жувейн “Ертөнцийг байлдан дагуулагчийн түүх” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
7. Жувейн “Ертөнцийг байлдан дагуулагчийн түүх” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
Б. Ашиглах материал
1. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 дэд боть
2. “БНМАУ-ын түүх” УБ., 1968 дэд боть
3. Бира.Ш “Монголын түүх, соёл, түүх бичлэгийн судалгаа” УБ., 1994 II боть,
4. Бира.Ш “Монголын түүх, соёл, түүх бичлэгийн судалгаа” УБ., 2001 III боть
5. Бира.Ш “Монгольская историография” /XIII-XVII век/ Москва., 1978
6. Рашид-ад-дин “Судрын чуулган” УБ., 2002 орчуулсан Ц.Сүрэнхорлоо I-III боть
7. Жувейн “Ертөнцийг байлдан дагуулагчийн түүх”
8. “Монголын түүхийн шинжлэх ухаан” УБ., 2007. -//”Монгол улсын шинжлэх ухаан” 26-р боть.
9. Ala ad-Din Ata-Malik Juvaini. The History of the World Conqueror. Translated by J.A.Boyle. Manchester. 1958. vol. 1.
10. Ala ad-Din Ata-Malik Juvaini. The History N.Poppe. “Eine Mongolisvhe Fassung der Alexandersage”. ZDMG. c. YII. 1957.

Семинар №5
“Тогоонтөмөр хааны гэмшил”, “Мандухай сэцэн хатны домог”, “Убаши хунтайжийн тууж” түүхэн сурвалж болох нь
А. Асуулт
1. “Тогоонтөмөр хааны гэмшил” түүхэн сурвалж болох нь
2. “Тогоонтөмөр хааны гэмшил” түүхэн сурвалжийн агуулга
3. “Тогоонтөмөр хааны гэмшил” сурвалж дахь мэдээ занги
4. “Мандухай сэцэн хатны домог” түүхэн сурвалж болох нь
5. “Мандухай сэцэн хатны домог” түүхэн сурвалжийн агуулга
6. “Мандухай сэцэн хатны домог” сурвалж дахь мэдээ занги
7. “Убаши хунтайжийн тууж” түүхэн сурвалж болох нь
8. “Убаши хунтайжийн тууж” түүхэн сурвалжийн агуулга
9. “Убаши хунтайжийн тууж” сурвалж дахь мэдээ занги
Б. Ашиглах материал
1. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 гутгаар боть
2. “Асрагч нэртийн түүх” УБ., 1960 хэвлэлд бэлтгэсэн Х.Пэрлээ Монгол бичиг
3. “Асрагч нэртийн түүх” УБ., 2002 хэвлэлд бэлтгэсэн Ц.Шагдарсүрэн Латин галиг
4. Лувсанданзан “Алтан товч” УБ., 1990 хэвлэлд бэлтгэсэн Ц.Шагдар
5. Лувсанданзан “Алтан товч” УБ., 1990 оршил бичсэн Ш.Бира
6. Саган Сэцэн “Эрдэнийн товч” УБ., 1959 хэвлэлд бэлтгэсэн Ц.Насанбалжир
7. “Асрагч нэртийн түүх” УБ., 2006 Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган 30 боть
8. Лувсанданзан “Алтан товч” УБ., 2006 Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган 30 боть
9. Саган Сэцэн “Эрдэнийн товч” УБ., 2006 Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган 30 боть
10. Баярсайхан.Д “Арван долдугаар зууны монголын түүх бичлэг” УБ., 2006
11. Баярсайхан.Д “Арван долдугаар зууны монголын түүхийн зохиолууд” УБ., 2006
12. Пэрлээ.Х “Монголын хувьсгалын өмнөх түүх бичлэгийн асуудалд” УБ., 1958
13. Шастина.Н.П “Монгольские летопись XVII века” М., 1959
14. СампилдэндэвХ. “Монгол домгийн чуулган” УБ., 1986
15. Дамдинсүрэн.Ц “Монголын уран зохиолын дээж зуун билэг оршивой” УБ., 1959.
16. Сүхбаатар.На “Дөрвөн Ойрад монголыг дарсан тууж зохиолын тухай” УБ., 2005. Түүхийн сэтгүүл.

Семинар №6
Лувсанданзан "Алтан товч”,  Саган сэцэн “Эрдэнийн товч”, Жамба “Асрагч нэртийн түүх” сурвалжийн тухай 
А. Асуулт
1. Лувсанданзан "Алтан товч” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
2. Лувсанданзан "Алтан товч” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
3. Лувсанданзан "Алтан товч” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
4. Саган сэцэн “Эрдэнийн товч” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
5. Саган сэцэн “Эрдэнийн товч” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
6. Саган сэцэн “Эрдэнийн товч” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
7. Жамба “Асрагч нэртийн түүх” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
8. Жамба “Асрагч нэртийн түүх” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
9. Жамба “Асрагч нэртийн түүх” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
Б. Ашиглах материал
1. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 дэд боть
2. “БНМАУ-ын түүх” УБ., 1968 дэд боть
3. “Асрагч нэртийн түүх” УБ., 1960 хэвлэлд бэлтгэсэн Х.Пэрлээ Монгол бичиг
4. “Асрагч нэртийн түүх” УБ., 2002 хэвлэлд бэлтгэсэн Ц.Шагдарсүрэн Латин галиг
5. Лувсанданзан “Алтан товч” УБ., 1990 хэвлэлд бэлтгэсэн Ц.Шагдар
6. Лувсанданзан “Алтан товч” УБ., 1990 оршил бичсэн Ш.Бира
7. Саган Сэцэн “Эрдэнийн товч” УБ., 1959 хэвлэлд бэлтгэсэн Ц.Насанбалжир
8. “Асрагч нэртийн түүх” УБ., 2006 Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган 30 боть
9. Лувсанданзан “Алтан товч” УБ., 2006 Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган 30 боть
10. Саган Сэцэн “Эрдэнийн товч” УБ., 2006 Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган 30 боть
11. Баярсайхан.Д “Арван долдугаар зууны монголын түүх бичлэг” УБ., 2006
12. Баярсайхан.Д “Арван долдугаар зууны монголын түүхийн зохиолууд” УБ., 2006
13. Ли-Жин-Суве “Арван гураваас арван долдугаар зууны Монголын түүх бичлэг” Хөх хот., 1979 /Монгол бичигээр/
14. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 IV боть
15. Пэрлээ.Х “Монголын хувьсгалын өмнөх түүх бичлэгийн асуудалд” УБ., 1958
16. Бира.Ш “Монголын түүх, соёл, түүх бичлэгийн судалгаа” УБ., 1994 II боть,
17. Бира.Ш “Монголын түүх, соёл, түүх бичлэгийн судалгаа” УБ., 2001 III боть
18. Бира.Ш “Монгольская историография” /XIII-XVII век/ Москва., 1978
19. Шастина.Н.П “Монгольские летопись XVII века” М., 1959

Семинар №7
Рааш пунцаг “Болор эрих”, Жамбадорж “Болор толь” сурвалжийн тухай
А. Асуулт
1. Бира.Ш “Монголын хуучны түүх бичлэгийн зарим асуудал” ШУАМ, 1966 ¹ 1
2. Бира.Ш “Монголын түүх, соёл, түүх бичлэгийн судалгаа” УБ., 1977 I боть
3. Раашпунцаг “Болор эрих” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
4. Раашпунцаг “Болор эрих” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
5. Раашпунцаг “Болор эрих” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
6. Жамбадорж “Болор толь” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
7. Жамбадорж “Болор толь” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
8. Жамбадорж “Болор толь” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
Б. Ашиглах материал
1. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 дөтгөөр боть
2. “БНМАУ-ын түүх” УБ., 1968 дэд боть
3. Жамбадорж “ Болор толь” УНС.
4. “Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган” 30 боть, боть 13 Раашпунцаг “Болор эрих” УБ., 2006 1 боть
5. “Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган” 30 боть, боть 14 Раашпунцаг “Болор эрих” УБ., 2006 2 боть
6. “Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган” 30 боть, боть 21 Жамбадорж “Болор толь” УБ., 2006 1 боть
7. “Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган” 30 боть, боть 22 Жамбадорж “Болор толь” УБ., 2006 2 боть
8. Пэрлээ.Х “Монголын хувьсгалын өмнөх түүх бичлэгийн асуудалд” УБ., 1958
9. “Монголын түүхийн шинжлэх ухаан” УБ., 2007. -//”Монгол улсын шинжлэх ухаан” 26-р боть.

Семинар ¹8
Ишбалжир “Хөх нуурын түүх”,  Дарма “Алтан хүрдэн мянган хигээст бичиг” сурвалжийн тухай
А. Асуулт
1. Ишбалжир “Хөх нуурын түүх” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
2. Ишбалжир “Хөх нуурын түүх” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
3. Ишбалжир “Хөх нуурын түүх” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
4. Ишбалжир “Хөх нуурын түүх” зохиол нь орон нутгийн түүхийн зохиол болох нь
5. Дарма “Алтан хүрдэн мянган хигээст бичиг” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
6. Дарма “Алтан хүрдэн мянган хигээст бичиг” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
7. Дарма “Алтан хүрдэн мянган хигээст бичиг” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
Б. Ашиглах материал
1. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 дэд боть
2. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 IV боть
3. Пэрлээ.Х “Монголын хувьсгалын өмнөх түүх бичлэгийн асуудалд” УБ., 1958
4. Бира.Ш “Монголын түүх, соёл, түүх бичлэгийн судалгаа” УБ., 1994 II боть,
5. Бира.Ш “Монголын түүх, соёл, түүх бичлэгийн судалгаа” УБ., 2001 III боть
6. Бира.Ш “Монгольская историография” /XIII-XVII век/ Москва., 1978
7. Ишбалжир “Хөх нуурын түүх эсэрэугийн дуулал шинэ яруу хэмээгдэх оршвой” хэвлэлд бэлтгэсэн Д.Дашбадрах УБ 1997
8. “Ишбалжорын бурханы шашины түүх” Х.х., 1993 харгуулан тайлбарласан Цэнгэл, Боу жу“
9. Алтан хүрдэн мянган хигээст“ хэвлэлд бэлтгэсэн Чойжи Хх., 2000
10. Ишбалжир “Хөх нуурын түүх” УБ., 2006 Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган 30 боть
11. Дарма “Алтан хүрдэн мянган хигээст” УБ., 2006 Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган 30 боть
12. Бат-Ундрах.П “Алтан хүрдэн мянган хигээст сурвалжийн тухай” УБ., 2008 бакалаврын диплом Улаанбаатарын их сургуулийн номын сан

Семинар №9
“Их засаг”, “Их цааз”,  “Халх журам” түүхийн сурвалж болох нь
А. Асуулт
1. Чингис хааны Их засаг хууль зохиогдсон нь, бүтэц
2. Чингис хааны Их Засаг хууль түүхийн сурвалж болох нь
3. “Их цааз” зохиогдох түүхэн нөхцөл, зохиох шалтгаан, огноо
4. “Их цааз”-ын бүтэц, нэмэлт өөрчлөлтүүд
5. “Их цааз” түүхийн чухаг сурвалж болох нь
6. “Халх журам” зохиогдох түүхэн нөхцөл, зохиох шалтгаан, огноо
7. “Халх журам” хуулийн бүтэц, нэмэлт өөрчлөлтүүд
8. Халх журам түүхийн сурвалж болох нь
Б. Ашиглах материал
1. “БНМАУ-ын түүх” УБ., 1968 дэд боть
2. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 дэд боть
3. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 гутгаар боть
4. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 дөтгөөр боть
5. Болдбаатар.Ж, Лүндээжанцан.Д “Монголын төр эрх зүйн түүхэн уламжлал” УБ., 1997
6. “Халх журам” хэвлэлд бэлтгэсэн С.Жалан-Аажав
7. Дылыков.С.Д “Великое Уложения” Москва., 1981
8. Далай.Ч “Ойрад Монголын түүх” УБ., 2002
9. Түмэнмэнд.С “Их цааз” УБ., 2009 бакалаврын диплом Улаанбаатарын Их сургуулийн номын сан
10. Жалан-Аажав.С “Халх журам” УБ.,
11. “Их цааз” УБ., 2002 хэвлэлд бэлтгэсэн Б.Баярсайхан

Семинар ¹10
Галдан туслагч “Эрдэнийн эрих”,  Ломи “Монголын боржигод овгийн түүх” сурвалжийн тухай 
А. Асуулт
1. Галдан туслагч “Эрдэнийн эрих” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
2. Галдан туслагч “Эрдэнийн эрих” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
3. Галдан туслагч “Эрдэнийн эрих” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
4. Ломи “Монголын боржигод овгийн түүх” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
5. Ломи “Монголын боржигод овгийн түүх” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
6. Ломи “Монголын боржигод овгийн түүх” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
Б. Ашиглах материал
1. “БНМАУ-ын түүх” УБ., 1968 дэд боть
2. Монгол улсын түүх” УБ., 2003 IV боть
3. Пэрлээ.Х “Монголын хувьсгалын өмнөх түүх бичлэгийн асуудалд” УБ., 1958
4. Бира.Ш “Монголын хуучны түүх бичлэгийн зарим асуудал” ШУАМ, 1966 ¹ 1
5. Бира.Ш “Монголын түүх, соёл, түүх бичлэгийн судалгаа” УБ., 1977 I боть
6. Галдан туслагч “Эрдэнийн эрих” УБ., 1961 хэвлэлд бэлтгэсэн Ц.Насанбалжир
7. Галдан туслагч “Эрдэнийн эрих” УБ., 2006 Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган 30 боть
8. Галдан туслагч “Эрдэнийн эрих” УБ., 2006 хэвлэлд бэлтгэсэн
9. Ломи “Монголын боржигод овгийн түүх” УБ., 2006 Монголын түүхийн сурвалж бичигийн чуулган 30 боть
 

Семинар ¹11
Гаван шарав “Дөрвөн Ойрадын түүх”,  Баатар увш түмэн “Дөрвөн Ойрадын түүх”, зохиогч нь мэдэгдээгүй “Дөрвөн Ойрадын түүх” сурвалж
А. Асуулт
1. Гаван шарав “Дөрвөн Ойрадын түүх” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
2. Гаван шарав “Дөрвөн Ойрадын түүх” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
3. Гаван шарав “Дөрвөн Ойрадын түүх” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
4. Баатар увш түмэн “Дөрвөн Ойрадын түүх” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
5. Баатар увш түмэн “Дөрвөн Ойрадын түүх” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
6. Баатар увш түмэн “Дөрвөн Ойрадын түүх” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
7. Зохиогч нь мэдэгдээгүй “Дөрвөн Ойрадын түүх” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
8. Зохиогч нь мэдэгдээгүй “Дөрвөн Ойрадын түүх” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
9. Зохиогч нь мэдэгдээгүй “Дөрвөн Ойрадын түүх” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
Б. Ашиглах материал
10. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 дэд боть
11. Монгол улсын түүх” УБ., 2003 IV боть
12. Баатар Увш түмэн “Дөрвөн Ойрадын түүх” хэвлэлд бэлтгэсэн Х.Лувсанбалдан “Тод үсгийн дурсгалууд” УБ 1974
13. Гаван шарав “Дөрвөн ойрадын түүх тууж хэмээх оршив” ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн гар бичмэлийн сан.
14. Гаван шарав “Дөрвөн ойрадын түүх тууж хэмээх оршив” “Ойрад түүхэн сурвалж бичиг” ӨМСХХ., 1992 хэвлэлд бэлтгэсэн Бадай, Эрдэнэ, Алтан-Оргил
15. “Дөрвөн Ойрадын түүх” УБ., 2001 хэвлэлд бэлтгэсэн На.Сүхбаатар “Ойрадын түүхэнд холбогдох сурвалж бичигүүд” УБ 2001
16. На.Сүхбаатар “Ойрадын түүхэнд холбогдох сурвалж бичигүүд” УБ 2001
17. Сүхбаатар.На “Монголын түүхийн тод үсгийн сурвалжууд” УБ., 2006
18. Баатар увш түмэн “Дөрвөн Ойрадын түүх” УБ., 2006 хэвлэлд бэлтгэсэн На.Сүхбаатар, Б.Төвшинтөгс

Семинар ¹12
Монголын ард түмний 1911 оны Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл. Баримт бичгийн эмхтгэл. (1900-1911), “Монгол улсын шаштир”,
А. Асуулт
1. Монголын олонх хошуу нутгууд ядуурч хоосорсны улмаас алба, өрийг төлж дийлэхгүйд хүрч өргөсөн бичгүүд.
2. Монголын ард түмний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын төлөө хийсэн тэмцэл
3. Уг сурвалжид Монголын олон аймаг хошууд тэднийг захирагч ноёд сурвалжтануудын уг эхийг өгүүлсэн нь,
4. ХҮIII зуунаас хойш байгуулагдсан Хүрээ хийд, Монголын шарын шашны тэргүүнүүдийн талаар товч өгүүлсэн нь.
5. “Монгол улсын шаштир” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
6. “Монгол улсын шаштир” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
7. “Монгол улсын шаштир” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
Б. Ашиглах материал
1. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 V боть
2. Монголын ард түмний 1911 оны Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл. Баримт бичгийн эмхтгэл. (1900-1911) эмхтгэсэн А.Очир, Г.Пүрэвээ. УБ., 1982,
3. Монгол улсын шаштир I, II боть. УБ., 1997. Хэвлэлд бэлтгэсэн А.Очир, З.Лонжид, Ц.Төрбат.

Семинар ¹13
А.В.Бурдуков “Хуучин ба шинэ монголд”,  Хеннинг Хаслунд “Далд монгол”
А. Асуулт
1. А.В.Бурдуков “Хуучин ба шинэ монголд” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
2. А.В.Бурдуков “Хуучин ба шинэ монголд” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
3. А.В.Бурдуков “Хуучин ба шинэ монголд” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
4. Тус зохиолууд дахь ХХ зууны эхэн үеийн улс төр, нийгэм эдийн засаг, шашин, ард олны амьдралын тухай өгүүлсэн мэдээ баримт, гэрэл зургийг нягтлах нь.
5. Хеннинг Хаслунд “Далд монгол” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
6. Хеннинг Хаслунд “Далд монгол” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
7. Хеннинг Хаслунд “Далд монгол” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
8. Тус зохиол дахь ХХ зууны эхэн үеийн улс төр, нийгэм эдийн засаг, шашин, ард олны амьдралын тухай өгүүлсэн мэдээ баримт, гэрэл зургийг нягтлах нь.
Б. Ашиглах материал
1. “Монгол улсын түүх” УБ., 2003 V боть
2. А.В.Бурдуков. Хуучин ба шинэ монголд. Дуртгалууд. Орчуулсан Э.Базаржав. ред. С.Пүрэвжав. УБ. 1987.
3. Хеннинг Хаслунд. Далд монгол. Орчуулсан Э.Солонго. ред. Б.Лхагвасүрэн. УБ. 1996.

Семинар ¹14
Х.Чойбалсан, Д.Лосол, Г.Дэмид “Монгол ардын үндэсний хувьсгалын анх үүсэж байгуулагдсан товч түүх”,
Ө.Бадрах. Намаас баруун бөөрөнхийчүүд лүгээ тэмцсэн амжилттай их тэмцлийн туршлага,
А. Асуулт
1. Х.Чойбалсан, Д.Лосол, Г.Дэмид “Монгол ардын үндэсний хувьсгалын анх үүсэж байгуулагдсан товч түүх” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
2. Х.Чойбалсан, Д.Лосол, Г.Дэмид “Монгол ардын үндэсний хувьсгалын анх үүсэж байгуулагдсан товч түүх” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
3. Х.Чойбалсан, Д.Лосол, Г.Дэмид “Монгол ардын үндэсний хувьсгалын анх үүсэж байгуулагдсан товч түүх” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
4. Уг сурвалжид нууц бүлгэмүүд хийгээд МАН хэрхэн үүсэж төлөвшсөн, ЗОУ-аас тусламж авах үйл явц, Анхны долоо ба бусад түүхт хүмүүсийн намтарт холбогдох сонирхолтой мэдээ баримт тусгагдсан нь.
5. Ө.Бадрах “Намаас баруун бөөрөнхийчүүд лүгээ тэмцсэн амжилттай их тэмцлийн туршлага” зохиолын зохиогдсон огноо, зохиогч, газар нутгийн тухай
6. Ө.Бадрах “Намаас баруун бөөрөнхийчүүд лүгээ тэмцсэн амжилттай их тэмцлийн туршлага” зохиолыг бичихэд ашигласан хэрэглэгдэхүүн, бүтэц
7. Ө.Бадрах “Намаас баруун бөөрөнхийчүүд лүгээ тэмцсэн амжилттай их тэмцлийн туршлага” зохиолын агуулга, сонирхолтой мэдээ, ач холбогдол
8. Тус зохиол нь "Баруунтан" хэмээгдэх үндэсний ардчилсан чиг шугам баримтлагчдыг яллаж бичсэн зохиол болох боловч 1922-1930 оны хоорондын олон чухал баримт материалаас бүрдсэн сурвалж болох нь.
Б. Ашиглах материал
1. “Монгол улсын түүх” V боть УБ., 2003
2. Х.Чойбалсан, Д.Лосол, Г.Дэмид “Монгол ардын үндэсний хувьсгалын анх үүсэж байгуулагдсан товч түүх” УБ., 1979. 2 дахь хэвлэл
3. Ө.Бадрах. Намаас баруун бөөрөнхийчүүд лүгээ тэмцсэн амжилттай их тэмцлийн туршлага. 2 дахь хэвлэл. УБ. 2001.
4. Д.Идэр “Ө.Бадрах нийгэм улс төрийн үйл ажиллагаа” Магистрийн дипломын ажил МУБИС, ТНУС, Монголын түүхийн тэнхим.

Семинар ¹15
“Коминтерн ба Монгол” баримт бичгийн эмхтгэл,  “Монгол ардын журамт цэргийн дуртгалууд” сурвалжийн тухай 
А. Асуулт
1. Тус эмхтгэл дэх Коминтернээс Монголын талаар явуулсан бодлогын мөн чанарын тухай мэдээ
2. Коминтерний төлөөлөгчдийн явуулж байсан бодлогын тухай мэдээ
3. Коминтерн Монголын дотоод хэрэгт хэрхэн оролцож байсан олон мэдээ баримт байгаа тухай.
4. Монгол ардын журамт цэргийн дуртгалууд нь түүхэн үйл явдалд биеэр оролцогчийн яриа түүхийн сурвалж болохыг харуулна.
5. Дуртгалууд нь бусад сурвалж болон үнэ цэнэтэй судалгааны зохиолуудаар магадлагдсан тухай.
Б. Ашиглах материал
1. “Монгол улсын түүх” V боть УБ., 2003
2. Коминтерн ба Монгол. Баримт бичгийн эмхтгэл. УБ.1996.
3. Монгол ардын журамт цэргийн дуртгалууд. Нийт 5 боть. УБ. 1961-1984 он.

Семинар ¹16
МАН-ын III их хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэл
А. Асуулт
1. Энэ сурвалжид МАН-ын III их хурлын үйл явцыг өдөр өдрөөр нь протокол тогтоолын хамт нийтлүүлсэн нь.
2. Түүний агуулгад зарим талаар шүүмжлэлтэй хандах нь
3. Уг сурвалжийн ач холбогдол.
Б. Ашиглах материал
1. “Монгол улсын түүх” V боть УБ., 2003
2. Монгол Ардын Намын гуравдугаар их хурал (дэлгэрэнгүй тэмдэглэл) УБ., 1966.
 

Ангилал : Сурвалж судлал | Нийтэлсэн : bayr | Уншсан (2120) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл